Barion Pixel
0 Ft

Nincsenek termékek a kosárban.

info@motorsportmania.shop

0 Ft

Nincsenek termékek a kosárban.

HomeAdatvédelem

Adatvédelem

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Hatályos: 2024.02.22.

 1. BEVEZETÉS:

 

 1. Tájékoztató hatálya

A jelen adatkezelési tájékoztató célja (a továbbiakban: Tájékoztató), hogy tájékoztatást nyújtson arról, hogy a https://motorsportmania.shop weboldalra (továbbiakban: Weboldal) látogatók, illetve azon regisztrálók és vásárlók mely személyes adatait, milyen célra és hogyan kerülnek kezelésre.

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, amelyek a Weboldalakon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek szolgáltatásaihoz (így különösen, de nem kizárólagosan promócióihoz, nyereményjátékaihoz, bármely egyéb kampányaihoz) kapcsolódnak, akkor sem, ha a Weboldalon található hivatkozás vezet ilyenekhez. Ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személy adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 1. Értelmező rendelkezések

 

 • Személyes adat

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban: Érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 • Adatkezelés

A személyes adatok kezelése alatt a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely műveletet vagy műveletek összességét értjük. Adatkezelést jelent a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, a beléjük való betekintés, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése.

 • Adatkezelés korlátozása

A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

 

 • Profilalkotás

Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 

 • Álnevesítés

A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

 

 • Nyilvántartási rendszer

A személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 • Adatkezelő

A fenti Weboldalt a TRP Hungary Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 5. 3. em.; Cg. 13-09-223443; Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Adószám: 24765356-2-13; elérhetőség: info@trphungary.com, +36 70 161-8578) és képviseletében eljáró személyek – így különösen, de nem kizárólagosan munkavállalói – üzemeltetik. TRP Hungary Kft. jogosult meghatározni a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit, így jelen társaság minősül Adatkezelőnek (a továbbiakban: Adatkezelő). Az Adatkezelő az adatokat elektronikusan és papír alapon gyűjtheti és tárolhatja. Az elektronikus adatkezelést Excel-táblázatok támogatják. A hivatkozott nyilvántartások jelszóval védettek, ahhoz kizárólag az arra jogosult munkatársak férhetnek hozzá. Az egyes törzsvásárlók adatai az említett egységes nyilvántartásban kezeltek. Az Érintett kérésére az Adatkezelő a kérelmező Érintett részéről kezelt adatokat elkülöníti és ilyen módon a kérelmező részére hozzáférhetővé teszi.

 • Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A Tájékoztató felsorolja az adatkezelésben résztvevő adatfeldolgozókat, ugyanakkor az adatfeldolgozók felsorolása nem teljes körű, az Adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót.

 

 • Címzett

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 • Harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. Személyes adatokat az Adatkezelőn kívüli harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából adhat át.

 • Érintett hozzájárulása

Az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 • Harmadik országba történő adattovábbítás

Adatkezelő egyes személyes adatokat Európai Unión kívüli, ún. harmadik országbeli szolgáltatóhoz továbbítja. A személyes adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az Adatkezelő biztosítja, hogy kizárólag az Európai Bizottság által megfelelő védelmi szintűnek minősített országba történik adattovábbítás. A GDPR 46. cikk (2) bekezdése szerinti általános adatvédelmi kikötések alkalmazásra kerülnek.

 1. Az Érintett által megadott személyes adatok valósága és jogszerűsége

 

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem kötles ellenőrizi, kivéve, ha jelen Tájékoztató másként nem rendelkezik, így a megadott személyes adatokvalóságtartalmaáértt, megosztott felhasználói tartalomért kizárólag az azt megadó személy felel. Az Érintett szavatol azért, hogy a Weboldal látogatása és az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az Érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Az Érintett az általa megadott adatainak rendelkezésre bocsátásakor egyben köteles felelősséget vállalni azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, így a megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. Az Adatkezelő kizárja a felelősségét abban az esetben, ha az Érintett az Adatkezelő által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatainak, pontatlansága, hiányossága, megváltozása, illetve e-mail fiókja üzenet fogadásra alkalmatlan állapota miatt bármilyen kára származik. A 16. életévét be nem töltött Érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők, mely hozzájárulást Adatkezelő megadottnak tekint. Az Érintett törvényes képviselője szavatol azért, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelőnek nem áll módjában az adatkezeléshez hozzájáruló személy önálló nyilatkozati jogosultságát ellenőrizni, illetve annak nyilatkozat tartalmát megismerni.

 1. Kapcsolódó jogszabályok

 

A Tájékoztató rendelkezései az alábbi jogszabályokkal összhangban került kialakítása: az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.), adózási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratok esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.)

 1. ADATKEZELÉS

 1. Jegyvásárás

 • Szerződés

 

Adatkezelés neve és célja

A jegy, valamint ajándékutalvány vásárlásával adásvételi szerződés jön létre az Érintett és az Adatkezelő között, amely előkészítése és teljesítése során az Adatkezelő a megadott személyes adatokat kezeli. Az adatokat a szerződés teljesítése érdekében kezeli Adatkezelő, különösen a jegy, valamint ajándékutalvány elkészítése, számla kiállítása, a jegy esetleges házhozszállítása céljából, valamint a jeggyel, illetőleg az eseménnyel kapcsolatosan felmerülő változásokról való tájékoztatás céljából, a jegyvisszaváltásra vonatkozó feltételeinkkel összhangban. Adatkezelő jogosult továbbá emailben Önt a Szervező egyéb kötelező előírásairól (pl. rendezvény látogatásának feltétele) tájékoztatni.

 

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adásvételi szerződés teljesítése.

 

A kezelt adatok köre és forrása

Vezeték- és keresztnév, lakcím, számlázási név és cím (amennyiben a lakcímtől eltérő), e-mail cím, telefonszám, szállítási név és cím (opcionális), adószám (opcionális). A jegy és ajándékutalvány vásárlása során a vásárlás időpontja, a megvásárolt jeggyel látogatni kívánt esemény, az esemény helyszíne és időpontja, a megvásárolt jegyek száma és ára, felhasznált akciós képeslapok/kuponok kódjai, valamint adott esetben a helyek elhelyezkedése is rögzítésre kerül. A jegy, illetve ajándékutalvány értékesítése során fizetési információkat is kezel Adatkezelő, úgy mint a jegyvásárláshoz használt bankkártya adatai közül a kártyabirtokos neve, a kártyaszám utolsó négy számjegye, a bankkártya típusa, lejárati ideje, valamint a bankkártyás vásárlás sikerességéről vagy sikertelenségéről szóló értesítés. Névre szóló jegy vásárlása esetén a fentieken túl szükséges a születési hely, idő, lakcím, valamint az Érintett édesanyja nevének megadása is.

Az adatkezelés időtartama

Igény- és jogérvényesítési célból kezelt adatok az esemény dátumától számított 5 éves általános elévülési időn belül kerülnek megőrzésre azzal, hogy ha ezen időtartam alatt polgári, büntető, közigazgatási vagy egyéb hatósági eljárás indul, akkor az adat ezen eljárás jogerős befejezéséig kerül megőrzésre.

Adatfeldolgozó és tevékenysége

A jelen pontban rögzített adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a regisztrált vásárlók részére küldött jegyek, ajándékcsomagok és egyéb promóciós termékek legyártása céljából történik.

 

Keretrendszer technikai üzemeltetése:

 • hu Media & Tech Kft.(székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 6. Fsz., Cg.: 01-09-320907, adószám: 26264923-2-41, elérhetőség:
  info@raceonline.hu
  )
 • HUMDA pro Kft. (székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 4-6., Cg.: 01-09-377543, adószám: 28962902-2-43, elérhetőség: humdapro@gmail.com)

Házhozszállítás:

 • Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg.: 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44, elérhetőség: ugyfelszolgalat@posta.hu)
 • PANNON XP Kft. (székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5., Cg.: 13-09-205731, adószám: 14443103-2-13, elérhetőség: aba@pannonxp.hu)

Online fizetés:

 • Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. em., Cg.: 01-10-048552, adószám: 25353192-2-43, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013, elérhetőség:
  hello@barion.hu
  )
 • OTP Mobil Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em., Cg.: 01-09-174466, adószám: 24386106-2-44, elérhetőség: ugyfelszolgalat@simple.hu)

 • Adózás és számvitel, bankkáryta adatok

 

Adatkezelés neve és célja

A jegy és ajándékutalvány értékesítéssel kapcsolatban Adatkezelő köteles adózási és számviteli kötelezettségek teljesítésére. A bankkártya adatok kezelésének pedig célja az, hogy az Adatkezelő megbizonyosodjon arról, hogy a vásárló és a bankkártya birtokosa azonos személy és célja a bankkártyával történő visszaélés / csalás lehetőségének meglőzése.

 

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése és a A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az Adatkezelő jogos érdeke, továbbá az Art. 78. § (3), 202. § (1), és az Sztv.168-169. §. foglaltak teljesítése.

 

A kezelt adatok köre és forrása

Az előző pontban megjelölt adatok köre.

 

Az adatkezelés időtartama

Amennyiben az adatok az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kerülnek tárolásra és megőrzésre, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. Ha az adatok a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, akkor 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra. Igény- és jogérvényesítési, csalásmegelőzési és -kezelési célból kezelt adatok az esemény dátumát követő 5 éves általános elévülési időn belül kerülnek megőrzésre azzal, hogy ha ezen időtartam alatt polgári, büntető, közigazgatási vagy egyéb hatósági eljárás indul, akkor az adat ezen eljárás jogerős befejezéséig kerül megőrzésre.

 • Mozgáskorlátozott Érintettek

Adatkezelés neve és célja –

A mozgáskorlátozottak egészségügyi adatainak gyűjtése az Érintettek különleges igényeinek értékelése és kezelése céljából történik. Az Érintettek az ügyfélszolgálati kollégáknál érdeklődhetnek és vásárolhatnak kerekesszékes, valamint kísérő jegyet direktben az support@trpevents.hu e-mail címen, ahol az adatokat manuálisan rögzítik a rendszerben.

 

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

Az egészségügyi adatok nélkül a jegyértékesítés nem lehetséges. Így ha a mozgássérült, különösen, de nem kizárólagosan a kerekesszékes néző ezen személyes adatai kezeléséhez nem járul kifejezetten hozzá, nem áll módunkban jegyet értékesíteni.

 

A kezelt adatok köre és forrása

Kerekesszékes nézők számára a jegyértékesítéshez szükséges személyes adatokon túl a mozgáskorlátozottságra és egészégi állapotra vonatkozó személyes adat is rögzítésre kerül.

 

Az adatkezelési időtartama

A különleges adatok kezelése kizárólag a vásárlás ideje alatt történik, egyebekben a jegyértékesítésre vonatkozó adatmegőrzési időtartam irányadó.

 

 • Rendezvény elmaradása és a jegy visszatérítése

 

Adatkezelés neve és célja:

Bizonyos esetekben (elsősorban a rendezvény elmaradása esetén) a rendezvény szervezője által meghatázott feltételek szerint lehetőség van a megvásárolt jegyek visszaváltására, a megvásárolt jeggyel összefüggő előzetes adatellenőrzést követően. Az adatkezelés célja a jegy árának visszatérítése a vásárló, vagy a jegy birtokosa számára.

 

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés (illetve az attól való elállással összefüggő visszatérítés) teljesítése.

 

A kezelt adatok köre és forrása

Jegyek visszaváltása esetén a support@trpevents.hu címre elküldött formanyamtatványon szereplő, a visszaváltáshoz szükséges azonosítás céljából kezelt adatok: jegyvásárló vezeték- és keresztneve, e-mail címe. A jegy vásárlásának időpontja, a megvásárolt jegy rendelési száma, vagy más egyedi azonosítója, a megvásárolt jegyek darabszáma. A jegy árának visszatérítéséhez szükséges bankkártya adatok: a kártyabirtokos neve, a jóváíráshoz használandó bankszámla száma, a bankkártya lejárati ideje, számlavezető bank neve, szükség esetén IBAN és Swift kód.

 

Az adatkezelés időtartama:

Az igény- és jogérvényesítési célból kezelt adatok az esemény (tervezett) dátumát 5 éves általános elévülési időn belül kerülnek megőrzésre azzal, hogy ha ezen időtartam alatt polgári, büntető, közigazgatási vagy egyéb hatósági eljárás indul, akkor az adat ezen eljárás jogerős befejezéséig kerül megőrzésre. A számviteli kötelezettség teljesítéséhez és a sztornó számla kiállításához szükséges adatok, 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra.

 

Adatfeldolgozó és tevékenysége:

A jegy árának jóváírásához használandó fizetési szolgáltatók:

 • Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. em., Cg.: 01-10-048552, adószám: 25353192-2-43, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013, elérhetőség:
  hello@barion.hu
  )
 • OTP Mobil Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em., Cg.: 01-09-174466, adószám: 24386106-2-44, elérhetőség: ugyfelszolgalat@simple.hu
  • Vásárlói felmérések

 

Adatkezelés neve és célja

A Weblapon elérhető szolgáltatások – így különösen, de nem kizárólagosan megrendezésre kerülő eseményekre szóló belépőjegyek, termékek – folyamatos fejlesztése és az Érintettek igényeihez való igazítása érdekében Adatkezelő jogosult megkeresni ügyfeleit, hogy vegyenek részt ügyfélfelmérésekben, illetve adjanak értékelést az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról és értékesített termékekről, melynek során az Adatkezelő az Érintett által a vásárlási folyamat során megadott adatokat használja fel az Érintettel történő kapcsolatfelvételhez. A kérdőív adatai anonimizálásra kerülnek.

 

Az adatkezlés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelőnek a termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez fűződő jogos érdeke.

 

A kezelt adatok köre és forrása

Az Érintett által a jegyvásárlás során megadott következő adatok: név, cím, e-mailcím.

 

Az adatkezelés időtartama

A felmérés kitöltésétől számított 6 hónap.

 

 1. Regisztráció

 

 • Adatkezelés neve és célja:

Az adatkezelés célja a fenti Weboldalon történő regisztráció és a felhasználói fiók létrehozása, mellyel az Érintett adati rögzítésre kerülnek az Adatkezelő vásárlói adatbázisában. A fiók létrehozására akként van lehetőség, hogy a vásárlás során rögzített adatokon felül egy felhasználónevet és jelszót ad meg az Érintett, mellyel létrehozza a fiókját és ezzel adatai röhgzítésre kerülnek az Adatkezelő adatbázisában.

 

Az adatkezelés jogalapja

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés a regisztráló személy hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

 

A kezelt adatok köre és forrása

A regisztrációhoz, a felhasználói fiók létrehozása céljából a regisztrálni kívánt személynek az e-mail címét, valamint egy jelszót kell megadnia. A regisztráció során a regisztráció időpontja és az Érintett regisztráció időpontja szerinti IP címe is rögzítésre kerül. A regisztrációt követően opcionálisan megadhatók a következő adatok: keresztnév, vezetéknév, lakcím, számlázási cím, telefonszám.

 

Az adatkezelés időtartama

A fenti adatokat az Adatkezelő a regisztráció megszűnéséig kezeli, de legkésőbb az igény és jog érvényesítés érdekében az utolsó megrendelést követő öt (5) éves általános elévülési időn belül kerülnek megőrzésre azzal, hogy ha ezen időtartam alatt polgári, büntető, közigazgatási vagy egyéb hatósági eljárás indul, akkor az adat ezen eljárás jogerős befejezéséig kerül megőrzésre.

 

Adatfeldolgozó és tevékenysége

Keretrendszer technikai üzemeltetése:

 • hu Media & Tech Kft. (székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 6. Fsz., Cg.: 01-09-320907, adószám: 26264923-2-41, elérhetőség:
  info@raceonline.hu
  )
 • HUMDA pro Kft. (székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 4-6., Cg.: 01-09-377543, adószám: 28962902-2-43, elérhetőség: humdapro@gmail.com)

Tárhelyszolgáltató:

 • Rackforest Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em., Cg.: 01-10-142004, adószám: 32056842-2-41, elérhetőség: info@rackforest.com)

 1. Marketingkutatás

 

Adatkezelés neve és célja:

Adatkezelő általános marketing kutatásokat végez, melynek célja az ügyfélelemzés, ügyfélszegmentálás és statisztikák létrehozása (profilalkotás). Továbbá, az Adatkezelő felhasználhatja jelen információkat abból a célból, hogy felmérje az Érintett egyedi érdeklődési köreit és preferenciáit, annak érdekében, hogy a Weboldal által nyújtott élményt testreszabja, és optimalizálja a szolgáltatásokat, termékeket.

 

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek, mely alatt Adatkezelő jogos üzleti, gazdasági érdekét kell érteni. Adatekezlő célja, hogy megismerje a felhasználók Weboldalról alkotott általános véleményét, a Weboldalon keresztül igénybe vet szolgáltatásokat, vásárlásokat, szokásokat, a szolgáltatásokkal kapcsolatos preferenciákat, egyéb személyes jellemzőket annak érdekében, hogy olyan fejlesztéseket végezzen a rendszerében, amelyek megfelelnek a felhasználói igényeknek, és valós piaci igényekreképesek reagálni.

 

A kezelt adatok köre és forrása

Az előző pontban megjelölt adatok köre. Amennyiben az Érintett felhasználói fiókot hoz létre vagy más módon azonosítja magát az Adatkezelő számára (pl. jegyet vásárol a weboldalon) lehetséges, hogy az Adatkezelő összekapcsolja az Érintettel kapcsolatosan gyűjtött adatokat, a weboldal használata során gyűjtött adatokat, hírlevél követési adatokat, neveket, e-mail címet, telefonszámot, címeket, Facebook profil információkat, Google fiók információkat, az Érintettel kapcsolatos demográfiai adatokra, érdeklődési körökre és preferenciákra vonatkozó információkat, online és offline tranzakciós adatokat és az ügyfélszolgálattal történő kapcsolattartást.

 

Az adatkezelés időtartama

A regisztrációhoz kapcsolódó személyes adatokat az Adatkezelő a regisztráció megszűnéséig kezeli, de legkésőbb az igény és jog érvényesítés érdekében az utolsó megrendelést követő öt (5) éves általános elévülési időn belül kerülnek megőrzésre azzal, hogy ha ezen időtartam alatt polgári, büntető, közigazgatási vagy egyéb hatósági eljárás indul, akkor az adat ezen eljárás jogerős befejezéséig kerül megőrzésre. Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a profilalkotás ellen. Tiltakozás esetén a személyes adatokat a továbbiakban e célból az Adatkezelő nem kezelheti.

 

Adatfeldolgozó és tevékenysége

Keretrendszer technikai üzemeltetése:

 • – Raceonline.hu Media & Tech Kft. (székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 6. Fsz., Cg.: 01-09-320907, adószám: 26264923-2-41, elérhetőség:
  info@raceonline.hu
  )
 • HUMDA pro Kft. (székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 4-6., Cg.: 01-09-377543, adószám: 28962902-2-43, elérhetőség: humdapro@gmail.com)

 1. Weboldal látogatása

 

A Weboldal a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyezhet el és olvashat vissza. A cookie-k használatával kapcsolatos szabályzat hatályos szövege elérhető a https://motorsportmania.shop/cookie-szabalyzat-eu/ webcímen.

Adatkezelés neve és célja

A Weboldalakon állandó, vagy nyomkövető, valamint csak egy munkamenethez kapcsolódó cookie-k is használatban vannak. Az állandó cookie-k teszik lehetővé, hogy a Weboldal emlékezzen a Weboldalt többször felkereső látogatóra és annak preferenciáira, beállításaira. Az egy munkamenethez kapcsolódó cookie-k azt segítik elő, hogy a Weboldal egy látogatás alkalmával felismerje a Weblap látogatóját a lapok közötti váltogatások során is, azonban ezen cookie-k a Weboldal elhagyásakor lejárnak. A technikai cookie-k a Weboldalra történő belépéskor a Weboldalon megjelenő tartalomszolgáltatás és a Weboldalon az Adatkezelő által nyújtani kínált szolgáltatások nyújtásához kapcsolódnak (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében).

A Weboldalon használt cookie-k az alábbiak:

 • Technikai cookie-k: A technikai cookie-k használata a Weboldal helyes megjelenítését és működését, így többek között a Weboldalra való bejelentkezést vagy a jegyvásárlások kezelését teszi lehetővé, ezek szükségesek a Weboldal megfelelő megjelenítéséhez.
 • Funkcionális cookie-k: A funkcionális cookie-k a Weboldal böngészésének és az ennek során alkalmazott preferenciáknak a nyomon követését teszik lehetővé, a Weboldal ezek segítségével emlékezik többek között a regisztrációs adatokra, a látogató által megtekintett rendezvényekre, a nyelvi beállításokra, stb.
 • Analitikus cookie-k: Az analitikus cookie-k a Weboldal látogatók Weboldalon mutatott magatartásának nyomon követését teszik lehetővé, és ezzel elősegítik, hogy a Weboldal látogatók általi használata, kihasználtsága alapján a Weboldal tovább fejleszthető legyen, és a felhasználóknak még jobb felhasználói élményt nyújtson, és még hasznosabb tartalmakat jelenítsen meg. A Weboldalon a Google Analytics szolgáltatás használatával valósul meg a Weboldal használatának elemzése. Ha a Weboldal látogatója nem kívánja, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is) cookie-k gyűjtsék és dolgozzák fel, ezt meg kívánja akadályozni, akkor letöltheti és telepítheti a következő linken elérhető böngésző plug-int: link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

– Google Ads nyomkövető cookie-k:

A Weboldalon a Google nyomkövető cookie-k segítségével valósul meg az információszerzés arról, ha a Weboldal látogatója a Weboldalt azt követően érte el, hogy megtekintette a Google rendszerén keresztül megjelenített hirdetéseink egyikét, vagy rákattintott arra. A nyomkövető cookie-k segítségével szerzett információ alapján statisztika készíthető a hirdetéseket megtekintő vagy arra kattintó Weboldal látogatókról. A Weboldalon megtekintett tartalom alapján a Google képes célzott hirdetések megjelenítésére a Google más partnereinek webhelyein.

Ha Ön jegyet vásárolt tőlünk, a Google Ads, a Google Analytics 360 cookie-t állít be. Ha a vásárlást követően megfelelő keresőkifejezéseket ír be az internetes keresőmotorokba, akkor a vásárlás alapján az TRP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó egyedi ajánlások jeleníthetők meg Önnek e cookie segítségével (keresőmarketing). A folyamat során az Ön személyes adatait feldolgozzuk, az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerint. Ha tiltakozni szeretne a Google Ads, a Google Analytics 360 általi adatfeldolgozás ellen, kérjük, kattintson az alábbi linkre: A Google Ads, a Google Analytics 360 használatával kapcsolatban az Ön személyes adatai az Egyesült Államokba kerülnek. Ez az adattovábbítás az EU szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Ez biztosítja az Ön személyes adatainak megfelelő védelmét. A Google Ads által végzett adatfeldolgozással kapcsolatos további részletekért kérjük, olvassa el a megfelelő adatvédelmi tájékoztatót: Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de (https://policies.google.com/privacy?hl=de) Google Ads: https://policies.google.com/technologies/ads (https://policies.google.com/technologies/ads) Magyarázat a Google által harmadik felek adatainak felhasználásáról: https://policies.google.com/technologies/partner-sites (https://policies.google.com/technologies/partner-sites))

– Facebook remarketing cookie-k

A Weboldalon Facebook remarketing cookie-k segítségével próbáljuk a Weboldal látogatóit a szolgáltatásainkra irányuló hirdetéssel ismét elérni. A remarketing cookie-k segítségével a Weboldalra legalább egyszer már ellátogató felhasználókat szeretnénk elérni közösségi oldalon indított kampánnyal. Facebook cookiek-ról további információ itt található: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

– Harmadik féltől származó cookie-k:

A Weboldalon egyes funkciókkal kapcsolatban harmadik felek szolgáltatásai is megjelennek, különösen közösségi oldalakkal (pl. Facebook, Google+ vagy Twitter) kapcsolatban (például egy link valamely előadó Facebook oldalára), amelyek tartalmazhatják harmadik felek cookie-jait. Ezen harmadik felek cookie használatára az Adatkezelő szabályzatai nem terjednek ki, erre vonatkozóan kérjük, keressék fel a harmadik fél szolgáltató vonatkozó szabályzatait. Az Adatkezelő Facebook rajongói oldalán használt cookie-k tekintetében a jelen Tájékoztató II.6. pontja tartalmaz tájékoztatást.

 

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti hozzájárulás, amely a Weboldalon felugró ablakban az „Elfogad” gombra kattintással, a „Cookie beállítások/irányelvek” oldalon megjelenő lehetőségek közüli választással adható meg. Az Érintett ahhoz is hozzájárul, hogy Google Ads vagy Facebook oldalakon remarketing kampány keretében hirdetésünkkel megkeressük. Mivel a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az Érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását a böngésző beállításaiban, így visszavonás esetén az Adatkezlő az adott cookie-t nem alkalmazza és azzal adatgyűjtést, adatkezelést a továbbiakban nem végez. Továbbá, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. A jogos érdek a szolgáltatás nyújtás biztosítása, a jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése.

 

A kezelt adatok köre és forrása

A cookie-k a Weboldal látogatója által használt készülék egyedi azonosítószámát (IP címét), a Weboldal látogatásának dátumát és időpontját, a Weboldalon töltött böngészési időt, a Weboldal használatának módját, a Weboldal megtalálásának előzményét rögzítik.

 

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a Weboldal látogatásának befejezéséig tart, vagy a hozzájárulás visszavonásáig. A Weboldal látogatójának számítógépén, készülékén tárolódott cookie mindaddig ott marad, amíg a számítógép, készülék használója nem törli azt.A Facebook remarketing cookie esetében 180 nap.

 

Adatfeldolgzó és tevékenysége

 • Google (Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland
 • Facebook (Meta Ireland Platforms Limited (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2) Írország, elérhetőség adatvédelmi kérdésekben: https://www.facebook.com/policy.php

 

Cookie-k elhelyezésének megtiltása

A cookie-k automatikusan vagy maniuálisan történő törléséhez használhatja az internetböngészőjét. Lehetősége van arra is, hogy megjelölje, hogy bizonyos cookie-kat ne helyezzenek el. További lehetőség az internetböngésző beállításainak megváltoztatása, hogy minden egyes alkalommal értesítést kapjon, amikor egy cookie-t elhelyeznek. További információkért ezekről a lehetőségekről kérjük, tekintse meg a böngészőjének Súgó szakaszában található útmutatókat.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy weboldalunk esetleg nem működik megfelelően, ha minden cookie letiltva van. Ha törli a cookie-kat a böngészőjében, újra elhelyezésre kerülnek a hozzájárulása után, amikor újra felkeresi weboldalunkat

 1. Hírlevél és direct marketing

Adatkezelés neve és célja

Általános hírlevél szolgáltatás esetén az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő meghatározott gyakorisággal, vagy rendszerességgel általános reklámot tartalmazó elektronikus üzenetet küldjön az Érintett e-mail címére, tájékoztatást nyújtson az aktuális információkról, eseményekről, akciókról, új funkciókról, játékokról, stb. A hírlevélre az alábbi oldalakon van lehetőség feliratkozni: Motorsportmania.shop főoldala, tovább az aloldalakon, így különösen,de nem kizárólagosan a Motorsportmania.shop/hirlevel és a Motorsportmania.shop/newsletter oldalon elhelyezett feliratkozó sablonokonra kattintva. A feliratkozást követően a hirlevel@motorsportmania.shop címről történik a hírlevelek küldése. Direct marketing tevékenység esetén azt követően, hogy az Érintett megvásárolta a jegyet, az Adatkezelő alkalmanként egyedi, személyre szóló, speciális ajánlatokat tartalmazó e-maileket küldhet az Érintettnek hasonló eseményekről, szolgáltatásokról és, promóciókról.

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, az Érintettek kifejezetten erre vonatkozó hozzájárulásán alapul, amelyet az erre létrehozott jelölőnégyzet kipipálásával adhatnak meg. Direct marketing esetén A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján – az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul. Az Adatkezelő jogos érdeke az Érintettek tájékoztatása a termékek és szolgáltatások változásairól, a termékek és szolgáltatások reklámozása és közvetlen üzletszerzési/ marketingtevékenységek végzése.

A kezelt adatok köre és forrása

A hírlevél fogadására feliratkozáshoz az Érintettnek a vezeték- és keresztnevét, valamint az e-mail címét kell megadnia. A hírlevélre feliratkozáskor a feliratkozás időpontja és a feliratkozás időpontja szerinti IP cím is rögzítésre kerül, továbbá hírlevél követési adatokat is gyűjt az Adatkezelő. Korábbi jegyvásárlók esetében, akik hozzájárultak ezen adatkezeléshez, a fentieken kívül a jegyvásárló által a vásárláskor megadott adatok körével egyezik a kezelt adatok köre.

 

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart. Jegyvásárlást követő directmarketing esetén 12 hónap, de legkésőbb a leiratkopzásig.

 

Adatfeldolgozó és tevékenysége

Hírlevelek, promóciós e-mailek küldése:

 • – Brevo (SENDINBLUE—106 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France, adószám: FR80498019298, elérehetőség: contact@brevo.com)

 

 1. Értesítések

 

Adatkezelés neve és célja

Az Adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő értesítést küldjön a közelgő eseményekről, különleges ajánlatokról, lemondásokról, a megvásárolt események változásairól, a kosárba felvett és még nem vásárolt jegyek állapotáról, valamint egyéb fontos információkról az értesítésre történő feliratkozás esetén. Az értesítésre a felhasználói fiók létrehizásával egyidejűleg feliratkozik az Érintett, melyekről a fiók beállításokban van lehetőség külön leiratkozni.

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, az Érintettek kifejezetten erre vonatkozó hozzájárulásán alapul.

 

A kezelt adatok köre és forrása

Email cím, név, IP cím, böngésző típusa, érdeklődési kör.

 

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart.

Adatfeldolgozó és tevékenysége

Hírlevelek, promóciós e-mailek küldése:

 • – Brevo (SENDINBLUE—106 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France, adószám: FR80498019298, elérehetőség: contact@brevo.com)

 1. Panaszkezelés

Adatkezelés neve és célja

A személyes adatokat az Adatkezelő a megrendelt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő kifogások, kérdések, észrevételek és problémák kezelése, esetlegesen jegy visszaváltása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése, valamint az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. A panasztétel, panasz kivizsgálása, elintézése és kezelése körében történő adatkezelés az Adatkezelő és az Érintettek jogos érdeke, mivel ezen adatok kezelése a Weboldalon történt vásárlással, szolgáltatások igénybe vételével összefüggő fogyasztóvédelmi, polgári jogi jogok és érdekek érvényesítéséhez szükségesek. Az Adatkezelő biztosítja az Érintett számára a panasz bejelentés lehetőségét e-mail útján az info@motorsportmania.shop címen.

A kezelt adatok köre és forrása

Panaszkezelés során a panaszosnak meg kell adnia a korábbi vásárlásával kapcsolatos személyes adatokat. A kezelt adatok köre telefonos panaszbejelentés esetén az alábbi személyes adatokkal egészül ki: hívószám, a hívás dátuma, időpontja, a telefonbeszélgetés hangfelvétele, valamint a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok. A fenti adatszolgáltatás elmaradásának esetén a telefonon keresztül történő segítségnyújtás nem lehetséges.

Az adatkezelés időtartama

A panaszt és az arra adott választ az Adatkezelő a saját és az Érintett jogai és jogos érdekei érvényesítése érdekében a panasz idejétől számított öt (5) évig (vagy ha az esetleges igényérvényesítés elévülési ideje hosszabb, ezen időtartam végéig) őrzi meg. A panaszos által küldött e-mail esetén, ha a panaszos nem rendelkezik a Weboldalon regisztrációval, az Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott panasz lezárását követő kilencvenedik (90.) napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig. Az Adatkezelő a panasz telefonon történt bejelentéséről felvett hanganyagot a felvétel készítés időpontjától számított három (3) hónapig őrzi meg.

 1. Közösségi oldalakon belépőknek és nyereményjátékokhoz:

Adatkezelés neve és célja

Az Adatkezelő tevékenysége során a közösségi oldalakon, a Weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése céljából kezeli a személyes adatokat. Az Adatkezelő Facebook rajongói oldalt működtet a https://facebook.com/motorsportmania.shop oldalon belül (továbbiakban: Facebook rajongói oldal). A Facebook a fenti rajongói oldalt látogatók személyes adatait gyűjti cookie-k segítségével és azokból anonim statisztikai adatokat generál.

 

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintettnek a személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon megadott önkéntes hozzájárulása, valamint a nyereményjátékban résztvevő játékosok hozzájárulása. A nyeremény átadása, a nyertes beazonosítása tekintetétben a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti szerződés teljesítése. A nyereménnyel összefüggésben adózási, járulékfizetési kötelezettség teljesítése esetén a jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése

 

A kezelt adatok köre és forrása

A Facebook rajongói oldalon gyűjtött személyes adatok köre a következő: demográfiai adatok; látogatók érdeklődési körére vonatkozó adatok; földrajzi adatok. A Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. felületen regisztrált azon felhasználók nevét, illetve a felhasználó nyilvános adatait, akik a közösségi oldalakon reagáltak az Adatkezelő Weboldalán. A fenti személyes adatokat a Facebook megosztja az Adatkezelővel, anonim statisztikai adatok formájában, abból a célból, hogy az Adatkezelő, mint a Facebook rajongói oldal adminisztrátora célzottabb, az oldal látogatói számára releváns információkat tegyen közzé. A rajongói oldal látogatása esetén a Facebook felugró ablakon hívják fel az oldal használóinak figyelmét a cookie használatra és a fenti személyes adatgyűjtésre. A nyereményjáték során annak lebonyolítása céljából az Adatkezelő a játékban résztvevők vezetéknevét, keresztnevét és e-mail címét gyűjti és kezeli. A nyertesek nevét a Facebookon meghirdetett nyereményjáték esetén a Facebook oldalán közzéteszi. A nyereménnyel kapcsolatos adózási, számviteli kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódóan Adatkezelő kezelheti az Érintett adóazonosító jelét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés addig tart amíg az Érintett „kedveli” és/vagy követi Adatkezelőt és/vagy a Weboldalt a vonatkozó közösségi média oldalon. Az Adatkezelő törli a játékban résztvevők személyes adatait a játék lezárultát és a nyeremények kézbesítését követően, illetve a hozzájárulás visszavonásáig, ha ez korábbi. Adózási kötelezettségek teljesítése tekintetében: az adatmegőrzési idő annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év (Art. 78. § (3), 202. § (1)). Számviteli bizonylatok esetén: 8 év (Szvtv. 168-169. §).

 

Adatfeldolgozó és tevékenysége

Facebook igénybevétele esetén: Facebook (Meta Ireland Platforms Limited

(székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2) Írország, elérhetőség adatvédelmi kérdésekben: https://www.facebook.com/policy.php

Házhozszállítás (tárgyi nyeremények esetében):

 • Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg.: 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44, elérhetőség: ugyfelszolgalat@posta.hu)
 • PANNON XP Kft. (székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5., Cg.: 13-09-205731, adószám: 14443103-2-13, elérhetőség: aba@pannonxp.hu)

 1. Kapcsolattartás

 

Adatkezelés neve és célja

Az info@trphungary.com vállalati e-mail címre érkezett megkeresésekre történő reagálás, Érintettekkel és különböző harmadik személy partnerekkel történő kapcsolattartás.

 

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az Érintett önkéntes hozzájárulása. Partnerek esetén a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdek az adatkezelés jogalapja. Az Adatkezelő a szerződő partnerével való kapcsolattartás érdekében kezeli az Érintettek adatait.

 

A kezelt adatok köre és forrása

A vállalati e-mail címre érkezhetnek üzenetek, amelyek esetében a küldő hozzájárulása alapján kezel az Adatkezelő minden olyan adatot, amit az üzenet küldője megadott. Az Adatkezelő vélelmezi, hogy üzleti partnerei az általuk rendelkezésre bocsátott természetes személytől származó Érintetti adatokat illetően rendelkeznek megfelelő hozzájárulással az Érintett részéről vagy tájékoztatást adtak részükre személyes adataik megadásáról.

 

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart. Szerződő partnerek esetén a szerződéses jogviszony fennállásával egyezik, illetve az esetleges igényérvényesítésre irányadó határidő – a szerződés teljesítésétől számított 5 évig.

 1. Érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés neve és célja

Különös tekintettel a GDPR szerinti elszámoltathatóság elvének biztosítására, Adatkezelő az Érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartást vezet és a joggyakorlással kapcsolatos dokumentumok megőrzi, illetve nyilvántartja, hogy az Érintett hányadik alkalommal élt Érintetti jogával.

 

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében az Adatkezelő jogos érdeke. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy igazolni tudja azt, hogy az Érintetti kérelmekkel kapcsolatban mikor, milyen intézkedéseket tett és ezzel megfelelt a GDPR rendelkezéseinek.

A kezelt adatok köre és forrása

A kérelmező személy- azonosító adatai, kérelmének tartalma, valamint az Érintetti joggyakorlásról vezetett nyilvántartás tartalma.

Az adatkezelés időtartama

Az adatok rendelkezésre bocsátásától számított 5 év.

III. ADATVÉDELMI JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az Érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit a GDPR vonatkozó rendelkezései (GDPR 15-22., 77-82. cikkek) rögzítik, melyek alapján Adatkezelő az alábbi rendelkezésekre hívja fel a figyelmet.

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését (elfeledtetéshez való jog) zárolását; továbbá
 • személyes adatai kezelésének korlátozását;
 • a rá vonatkozó személyes adatainak kiadását és továbbítását (adathordozhatósághoz való jog);
 • tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

 

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezelés folyamatban létéről, Érintettről kezelt, illetve a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, adatok tárolásának tervezett időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, kezelés korlátozásáról, illetve a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásáról. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Adatkezelő az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani.

A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az irányadó jogszabályok mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., Telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulás lehetőségéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre
 • a személyes adatot jogellenesen kezelték;
 • az Adatkezelőre alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az adatkezelés jogalapjának megszűnését, ideértve a hozzájáruláson való adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonását is követő rövid időn belül törölni kell.

Szerződéses partnerektől kapott adatok kezelése vonatkozásában a számviteli bizonylatok őrzésére vonatkozó jogszabályi kötelezettséggel összhangban szükséges tárolni és selejtezni a kezelt személyes adatokat.

Adatok zárolása

 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

Adathordozáshoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt Adatkezelő akadályozná.

Tiltakozás joga

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adattovábbító vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben

 

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A tiltakozásra való jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

A felhasználó a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat az Adatkezelőnek küldött e-mailjében: info@motorsportmania.shop Abban az esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

 

Az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki, akihez az Érintettek a fenti esetekben fordulhatnak.

Az adatvédelmi tisztviselő: Adorján Viktor, DPO

Telefonszám: +36 70 161-8578

E-mail: info@motorsportmania.shop

 1. JOGORVOSLAT

Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi. A bíróság elrendelheti ítéletének – az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú Érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

 1. TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a későbbiekben, különösen jogszabályváltozás, vagy az irányadó adatvédelmi gyakorlat változása esetén saját hatáskörében módosítsa a Tájékoztatót.